بهبود کیفیت اطلاعات منجر به بهبود کیفیت مراقبت خواهد شد.

ثبت حوادث حین کار پرسنل بیمارستان در مواجهه با بیمار

وقایع ناخواسته پرسنل بیمارستان در مواجهه با بیماراز قبیل آلودگی با سر سوزن، پاشیدن ترشحات خونی و.....هر نوع واقعه غیر منتظره یا غیرعمد است که براي فرداتفاق مي افتدو ممكن است منجربه صدمه شود يا آسيبي براي فرد رخ ندهد. یکی از مهمترین گام ها برای یادگیری از اشتباهات قبلی، شناسایی و ثبت دقیق آن ها و درس آموزی از تجارب قبلی است به وسیله ثبت حوادث و وقایع ناخواسته پرسنل بیمارستان در مواجهه با بیمار در حین کار، می توان داده ها و اطلاعات مربوط به وقایع تهدید کننده ایمنی کارکنان بیمارستان را گردآوری و تحلیل نمود. هنگامی که یک واقعه ناخواسته برای پرسنل بیمارستان رخ می دهد کارکنان می توانند تمام وقایع که منجر به صدمه آنها شده یا منجر به صدمه نشده است را گزارش کنند و این گزارشات به پایگاه داده سیستم وارد می شود و کارشناسان مریوطه گزارشات را برای شناسایی خطرات شایع تحلیل می کنند و فیدبک و توصیه های لازم را برای بهبود ایمنی کارکنان ارائه می دهند.