رسالت :

تهیه مجموعه مدون ازحوادث حین کارپرسنل بیمارستان جهت شناسایی و کاهش خطرات کارکنان به منظور ارتقاء سلامت کارکنان و افزایش ایمنی پرسنل

اهداف :

هدف ثبت و گزارش دهی حوادث حین کار پرسنل بیمارستان در مواجهه با بیمار، شناسایی و کاهش خطرات پرسنل است که در بیمارستان کار می کنند. هدف هر سیستم اطلاعاتی مجموعه ای از اجزاء است که هدف آن تولید اطلاعات در راستای بهبود تصمیم گیری است.
نسبت بالایی از خطرات شغلی پرسنل در محل کار می تواند کنترل شود یا از طریق معیار های مختلف از قبیل تهبه اطلاعاتی برای کارکنان سلامت جهت کاهش خطرات در طی انجام کارشان پیشگیری شود یکی از مهمترین گام ها در پیشگیری از حوادث حین کار، ثبت دقیق این حوادث می باشد که از جمله مزایای ثبت این حوادث می توان به مواردی مانند کاهش داده های ناقص و نادرست، پایش کیفیت مراقبت و ایجاد مخزنی از داده ها برای انجام پژوهش های آتی اشاره کرد.