این حوادث شامل حوادثی است که پرسنل بیمارستان در هنگام کار با سر سوزن، تیغ بیستوری و غیره ممکن است باعث آسیب پوستی خود و تلقیح این عوامل عفونی شوند. در ابتدای فرم، صفحاتی که شما در رابطه با هر واقعه ناخواسته گزارش می کنید به صورت دیاگرام ترسیم شده است.
لطفا فرم مربوطه را بر اساس واقعه ای که برای شما در بیمارستان رخ داده است کامل کنید.

جزئیات مواجهه
شرایط بیمار
نوع وسیله ای که فرد دچار حادثه شده است
عضوی که دچار مواجهه شده است
نوع فعالیت فرد در هنگام مواجهه
اقدامات انجام شده بعد از مواجههگزارش مواجهه توسط