این حوادث ناشی از پاشیدن ترشحات بیماران مانند بزاق، ترشحات بینی، عرق، اشک، محتویات استفراغ و…است که ممکن است این ترشحات آلوده به خون بوده و باعث انتقال عفونت به پرسنل بیمارستان شوند. در ابتدای فرم، صفحاتی که شما در رابطه با هر واقعه ناخواسته گزارش می کنید به صورت دیاگرام ترسیم شده است.
لطفا فرم مربوطه را بر اساس واقعه ای که برای شما در بیمارستان رخ داده است کامل کنید

جزئیات مواجهه
شرایط بیمار
نوع ترشحات :
پاشیدن ترشحات به داخل :
نوع فعالیت فرد در هنگام مواجهه
اقدامات انجام شده بعد از مواجههگزارش مواجهه توسط