این حوادث شامل تماس مخاط یا پوست آسیب دیده یا سالم پرسنل بیمارستان با خون آلوده است که باعث انتقال عفونت می شودو باعث بیماری های عفونی خطرناک می شوند. در ابتدای فرم، صفحاتی که شما در رابطه با هر واقعه ناخواسته گزارش می کنید به صورت دیاگرام ترسیم شده است.
لطفا فرم مربوطه را بر اساس واقعه ای که برای شما در بیمارستان رخ داده است کامل کنید.

جزئیات مواجهه
شرایط بیمار
پاشیدن خون به داخل :
نوع فعالیت فرد در هنگام مواجهه
اقدامات انجام شده بعد از مواجههگزارش مواجهه توسط